دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آذر 1400 
تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

صفحه 92-108

10.30491/jcm.2021.161037

حمزه ‏علی نورمحمدی؛ علی شرفی؛ آرزو معصومی؛ جلیل عرب‌خردمند


مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور-بخش چهارم: مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی

صفحه 117-123

10.30491/jcm.2021.161042

فاطمه رنجبر؛ سید محمدرضا کلانترمعتمدی؛ محمد حسین نیکنام؛ عباس فروتن؛ سعید بینات بینات


مقاله پژوهشی

نقشه راه مدیریت رسانه در بلایا و فوریت‌ها: ایران 1404-1399

صفحه 137-144

10.30491/jcm.2021.161043

صدیقه اعتماد سعید؛ سید حسام سیدین؛ جلیل عرب خردمند؛ غلامرضا معصومی؛ حسام الدین ریاحی؛ آرزو دهقانی؛ سیده سمانه میراسماعیلی