دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مرداد 1400 
تقاضای القایی در خدمات سلامت

صفحه 13-20

10.30491/jcm.2021.150336

علی رمضانخانی؛ شهرام غفاری؛ حنان حاجی محمودی؛ سیدحسن امامی رضوی؛ مریم خیام زاده