مبارزه با حشرات در دفاع مقدس - قسمت سوم: پدیکلوزیس و پیشگیری از تیفوس در جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

استاد مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

شپش­ ها انگل خارجی و خونخوار انسان تلقی می ­شوند و می ­توانند در شرایط غیر بهداشتی زاد و ولد نمایند و سبب بیماری ­های خطرناکی از جمله تیفوس گردند. هر چند بیماری­ های منتقله توسط شپش در جنگ ­های گذشته تاریخ در بین سربازان نیروهای ­متخاصم شیوع داشته ­است لیکن با یاری خداوند و گسترش بهداشت فردی و عمومی در بین رزمندگان در سال­ های دفاع مقدس از ایجاد اپیدمی­ های ناشی از این حشره خطرناک جلوگیری به ­عمل آمد. این مقاله به موضوع پدیکلوزیس و پیشگیری از بیماری ­های منتقله توسط آن در طی دوران دفاع مقدس می­ پردازد. پژوهش حاضر با بهره ­گیری از مطالعة کتابخانه ­ای، جستجوی پایگاه ­های علمی رایانه ­ای داخل و خارج از کشور، انجام مصاحبة علمی و شفاهی با دست ­اندرکاران دانشگاهی و مسئولین امور بهداشتی دوران دفاع مقدس صورت گرفته است. این مطالعه نشان می ­دهد با توجه به اقدامات اساسی انجام شده در دوران دفاع مقدس از جمله آموزش ­های بهداشت فردی و گندزدایی محیطی، غیر از مواردی از آلودگی فردی به شپش در رزمندگان، هیچگونه گزارشی از همه گیری و یا ابتلا به انواع بیماری­ های منتقله ناشی از شپش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها