دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401 

مروری روایتی

بررسی الگوهای آسیب‌های اجتماعی در زنان ایرانی و پیشنهاد مداخلات پیشگیری و مدیریت مسئله

صفحه 153-159

10.30491/jcm.2022.167612

مرضیه وحید دستجردی؛ فرزاد کمپانی؛ نازیلا رضائی؛ امیر کسائیان؛ شیرین جلالی نیا


ضرورت و اهمیت نقش انتقال خون در دفاع مقدس

صفحه 160-165

10.30491/jcm.2023.366794.1009

بشیر حاجی بیگی؛ مصطفی جمالی؛ افشان شیرکوند؛ مدینه پورمحمدپورناکی؛ عباس حیدری مقدم