دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

گزارش یک تجربه نو در ارتباطات سلامت: نقش رسانه ملی

صفحه 230-234

10.30491/jcm.2023.177499

صدیقه اعتماد سعید؛ جلیل عرب خردمند؛ حسام‌الدین ریاحی؛ اکرم بنی اسدی


آیا تمرین حرکتی به بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی کامل توراکولومبار قابلیت راه رفتن می دهد؟ یک کارآزمایی مقدماتی

صفحه 235-245

10.30491/jcm.2023.177994

جلیل عرب خردمند؛ محسن قسامی؛ مهسا عاشقان؛ پریسا رشید زاده؛ سید سهراب هاشمی فشارکی؛ محمدتقی حلی ساز؛ مینا عرب بنی اسد؛ سقراط فقیه زاده؛ رشید زرگری مرندی