استفاده از هوش مصنوعی در بهداری رزمی

نامه به سردبیر

نویسندگان

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها