کلیدواژه‌ها = بیمارستان صحرایی
چالش‌های برخورد با آسیب فک و صورت در طب نظامی و صحنه نبرد: گزارش مورد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 44-48

10.30491/jcm.2021.263622.1002

حمیدرضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


تهدیدات ناهمتراز و بیمارستان‌های صحرایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-18

سلیمان حیدری